ΚΑΝΑΛΙΑ

Τα προκατασκευασμένα κανάλια απορροής εφαρμόζονται για την περισυλλογή ομβρίων υδάτων στα έργα οδοποιίας, σε λιμάνια και μαρίνες, σε έργα περιβαλλοντος χώρου, καθώς και σε οικοδομικές κατασκευές. Κατασκευάζονται από ινοπλισμένο, στεγανό σκυρόδεμα C 30/37, με δυνατότητα προσθήκης – εντοιχισμού ανάλογων σχαρών.