ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Ο λιποσυλλέκτης συγκρατεί τα λίπη από τα υγρά απόβλητα πριν αυτά καταλήξουν στην κεντρική αποχέτευση όπου δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία της.