ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ

Τα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα στηθαία ασφαλείας χρησιμοποιούνται σε έργα οδοποιίας, λιμάνια και μαρίνες, και είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα σύμφωνα με το παράρτημα 5 του εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 1317, και φέρουν το σήμα “CE”.