ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ

Ως οπλισμένα επιχώματα ορίζονται όλα τα επιχώματα εκείνα που περιλαμβάνουν οποιονδήποτε, αποδεκτού τύπου, οπλισμό, είτε στο σύνολο του ύψους τους, είτε τοπικά στη βάση, είτε μόνον στη στέψη τους, με κλίση έως 70°.